ఏడు జన్మలు

ఏడు అడుగులు వేస్తే ఏడు జన్మలు
జీవితాంతం కలిసి నడిస్తే ఎన్ని జన్మలు?

మొదలెక్కడ ఏడు జన్మల లెక్కకి
తుది ఏది జన్మజన్మల బందానికి?

స్వరాల అడుగులు ఏడు దగ్గర ఆగిపోతే
అనంతరాగాల సృజన ఎక్కడిది?

అగ్ని సాక్షిగా రెండు మనసుల ఏడు జన్మల ఋణబందం
పరమాత్మ సాక్షిగా పరమాత్మతో ఎన్ని జన్మల ఋణబందం?

ఎదురుచూపు

తన నిద్ర ముగియక ముందే బతుకాట మొదలెట్టిన తండ్రి కోసం
తన మెలకువ ముగియక ముందే ముద్దాడే క్షణం కోసం
మలిసంధ్యలో ఉదయించే సూర్యుడి కోసం
ఒక పసివాని ఎదురుచూపు

తన నిద్ర ఎప్పుడు సుదీర్ఘమవుతుందో తెలియక,
తన వేకువలో చీకటి ఎప్పుడవుతుందా అని ఎదురుచూస్తూ
మలిసంధ్యలో ఉదయించే సూర్యుడి కోసం
ఒక ముదుసలి ఎదురుచూపు

తన రోదన వేదనలో ఆనందం వెతుకుతూ
తన రోదన మలిసంధ్యలో ఉదయించే బిడ్డడి కోసం
ఒక తల్లి ఎదురుచూపు
---
A kid waiting,
For a father who started his work before sleep was done
For a moment to kiss father before beginning of sleep
For a sun that rises at evening

A old person waiting,
For an unsure moment when sleep becomes long sleep
For a moment when day of life becomes night
For a sun that rises at evening

A mother waiting,
Searching for happiness in her pains
For rise of baby at end of her cries

---
Note: The second part is especially for old parents living far from their kids. Who usually only speak at end of day with each other.
For such parents, end of day is real sun rise.

నీవే

సుస్వప్నపు మధురానుభూతిలో నీవే
దుఃస్వప్నపు భీతిలోనూ నీవే

వెలుగు నడిచిన ప్రతిచోటా నీ అడుగుల నీడలే
చీకటి ఏలిన ప్రతీ కోనలో నీ అడుగుల వెలుగులే

సప్తస్వరాల కలయికలో నీ నవ్వుల సవ్వడులే
నిశ్శబ్దపు ముద్రలో నీ మౌన భాష్యాలే

----
In a good sleep's blissful mood, it is you
In a nightmare's dreadful mood, it is you

In every path the light walked, it is shadows of your walk
In every corner the dream ruled, it is lights of your walk

In fusion of musical tones, it is song of your laugh
In time of silence, it is speech of your silence


పాలపుంత - అనంతుడు

బహుశా ఇది మాయో లేదా స్వప్నమే కావాలి
దిక్కులు ఏవో తెలియని లోకమది, సహస్రలోకాలు చుట్టూ చేరిన విశాలవిశ్వమది
చీకట్లు చేరని చిత్రమది, సహస్రాదిత్యుల వెలుతురు పరచిన లోకమది
శబ్దం చేధించని ప్రశాంతమది, సహస్ర ప్రణవ నిత్యసంగీత గానమది

ఎలా నేను ఇక్కడ నిలిచాను, అంతు పట్టని రహస్యమది
మరెందరో నాట్యాలు చేస్తున్నారు
మరెందరో గానాలు చేస్తున్నారు
ఏకకాలంలో సహస్రలీలలు, అన్నీ కొంగ్రొత్తవే

తెలియని జ్వాలలు ఎగసి పడుతున్నాయి,
కొన్ని జ్వాలలు నీలపు రంగుగా మారి అదృశ్యమవుతున్నాయి
ఇంకొన్ని జ్వాలలు ధవళకాంతులు జిమ్ముతున్నాయి

శక్తిసమూహంలో నేను భాగమై ఉన్నాను, ఎటు చూసినా శక్తిరూపాలు,
ఏదో తెలియని మోహంలో నేను మునిగిపోయాను

నా స్థితి వర్ణనాతీతము,
నా స్పర్శకు చిక్కని విచిత్రమై,
నా కళ్ళకు కనిపించని అనుభూతినై,
నా చెవులకు వినిపించని భాష్యమై నేనున్నాను

ఒక అనిర్విచనీయ ఆనందానుభూతిలో వటపత్రమై తేలుతున్నాను
నా గొంతు ప్రభో అని పిలిచింది,
అనంతరూపం అనంత గొంతుకులతో ప్రతిధ్వనించింది

English Version:

Perhaps it must be an illusion or a dream
It's a world with no directions, It's a endless galaxy bounding infinite worlds
It's a miracle with no darkness, It's a world filled with lights of infinite Suns
It's a unbreakable calmness, It's a eternal song of infinite tones

How did I came here, it's an unknown mystery
Many are dancing,
Many more are singing
Infinite plays at same time, everything is new

Unknown fires are erupting
Some are becoming blue and vanishing
Some are becoming white and glowing

I became part of an energy flow, every side filled with energy
I lost myself in some unknown lust

My state is indescribable,
I'm a miracle that can't be felt by touch
I'm a feeling that can't be seen by eyes
I'm a song that can't be listened by ears

I'm floating as a leaf in inexpressible feeling of happiness
My voice trembled "Oh God"
An infinite echoed with infinite voices

తప్పిపోయిన కిరణం - 2

Link to Part 1.

నడిసంద్రపు మధ్యలో తేలుతున్న పత్రమై నేను
తీరం చూపించే మాయాచక్షువులు

అనంతవిశ్వపు శూన్యపు తెరపై రేణువునై నేను
అదృశ్య ధూళితీరాలు చేరే తపన 

వాస్తవస్వప్నిక సంధిలో  బందీ అయిన జీవాత్మను నేను
మాయ కమ్మిన వాస్తవమే స్వప్నమని మురిసే ఆత్మ 
మాయా స్వప్నమే వాస్తవమని మోహించే జీవం

దారి తెలియక సొమ్మసిల్లిన క్షణంలో,
అనంతవిశ్వపు శూన్యంలో అనంతమై,
నడిసంద్రపు నిరాశలో ఆశాసంద్రమై,
వాస్తవ స్వాప్నిక సంధిలో హద్దులు ధ్వంసం చేస్తూ,
జీవాత్మ ఘర్షణలో ఆత్మను లీనం చేసుకుంటూ,
అమృతసంద్రపు ఊయలలో ఊపుతూ,
నిలిచే పరమాత్మకు భావాంజలి

Engish Version:
I'm leaf floating in middle of endless Ocean
I see a coast formed by mirage

I'm a dust floating in middle of endless Galaxy

I wish to reach invisible clouds

I'm a soul trapped in tunnel of dreams and realities
Illusionistic reality seen as a dream by Soul
Illusionistic dream seen as reality by Life


When my cry is no longer audible, 
I bow to ultimate savior who came
As Infinity in endless empty Galaxy,
As hope in hopeless Ocean,
As destroyer of borders of dreams and realities,
As Soul guide ending confusions,
As parent playing with kid.

తప్పిపోయిన కిరణం


"తీరము దూరము
ప్రతిధ్వని శూన్యము
ఆశ దైన్యము
నడిసంద్రపు మధ్యలో తేలుతున్న పత్రమై నేను"
 - దుఃస్వప్నపు అలజడితో ఉలిక్కిపడిన వాస్తవం

"బాహ్యము దూరము
శూన్యమే శబ్దము
ఆశ తామసము
అనంతవిశ్వపు శూన్యపు తెరపై రేణువునై నేను"
- వాస్తవపు అలజడితో బెదిరిపోయిన స్వప్నం

వాస్తవస్వప్నిక సంధిలో  బందీ అయిన జీవాత్మను నేను
సముద్ర మథనంలో దారి తప్పిన గరళాన్ని నేను
కృష్ణబిలపు మలుపుల్లో ఆగిపోయిన  కిరణాన్ని నేను

(కొనసాగించ వలసి ఉంది)

EnglishVersion

"Coasts are far
Echos are empty
Hopes are blank
I'm a leaf floating in middle of endless ocean"
- Reality shattered from nightmare

"Reality is far
Silence is voice
Hope is dark
I'm a dust floating in middle of endless Galaxy"
- Dream frightened from reality

I'm a soul trapped in tunnel of dreams and realities
I'm poison lost it's way in making a nectar
I'm a light ray lost it's way in curves of blackhole

(To be continued)

- A special thanks to a friend who ignited this thought.

జ్వాలావాహిని


బూదికుప్పల తీరంలో జ్ఞాపకాల వెతుకులాట
చితిమంటల చీకట్లో వెలుతురుకై వెతుకులాట
జ్వాలావాహిని ప్రళయంలో ప్రణవానికై వెతుకులాట

బోసినవ్వుల మోములో బోసినవ్వుల హేల
మలిసంధ్య వెన్నెలలో తొలిసంధ్య వెలుగుల హేల
శిశిరతోటల్లో వసంత పక్షుల నృత్య హేల

కాలాలెన్నో మార్చే కాలం
కవచాలెన్నో మార్చే ఆత్మ
ప్రళయాలెన్నో దాటే ప్రణవం

[మరోసారి గీతాసారం గుర్తు చేసిన నాన్న మరణం]

English:

Searching for memories in heaps of ashes
Searching for light in darkness of  fire of pyre
Searching for life in flood from river of fire

Resonance of a sound of old laughs in the face of innocent laughs
Resonance of a sound of moon light rays at dawn of morning rays
Resonance of a sound of fall gardens by dancing of birds for welcoming spring

A time that changes many times
A soul that changes many armors
A life that beats many floods
[In remembering my father]


సంద్రం నా హృదయం

విశాల సంద్రంపై చంద్రుడు పరచిన శీతల వెన్నెల, ఉప్పెనగా ఎగసింది
జాబిలి నీ కళ్ళు,
సంద్రం నా హృదయం

సూర్యుడు విసిరిన వేడి సంకెళ్లలో సంద్రం బందీగా మేఘమై నిలిచింది
సూర్యుడు మన విరహం,
సంద్రం నా హృదయం

ధృవపు అంచుల నుంచి వీచిన గాలి మేఘపు సంకెళ్లు తెంచింది
వీచిన గాలి కరుణించిన కాలం ,
సంద్రం (కరిగిన మేఘం) నా హృదయం

నదులన్నీ మోసుకొచ్చిన గాధలు వింటూ సంద్రం పరవశిస్తోంది
నదులు మన ఇద్దరి భావాలు,
సంద్రం నా హృదయం