క్షణాల ఉయ్యాల

బుడిబుడి అడుగులు నావైపు తడబడి వస్తుంటే
కాలం వెనక్కెళ్ళి
ఆ అడుగులు నావైన క్షణం చూడాలని

పసిపసి నవ్వులు నన్ను చూసి నవ్వుతుంటే
కాలం వెనక్కెళ్ళి
ఆ నవ్వులు నే నవ్విన క్షణం అనుభవించాలని

అలసిన ఒడలు  నా ఛాతెక్కి  ఆదమరచి నిదురోతుంటే
కాలం వెనక్కెళ్ళి
ఆ కనుపాపలు నావైన క్షణం నిదురోవాలని

నా గుప్పిట మూసిన శూన్యమైనా సంబరంగా తడుముతుంటే
కాలం వెనక్కెళ్ళి
ఆ సంబరం నాదైన క్షణం ఆనందించాలని

నే చెప్పే ఊసులు ఏవైనా ఊ కొట్టి అబ్బురపడుతుంటే
కాలం వెనక్కెళ్ళి
ఆ అబ్బురం నాదైన క్షణం

తండ్రిగా నే అనుభవించే అనుభూతులు నా తండ్రి పొందిన క్షణాలు తెలియాలని
తాతనై ఆ అనుభూతులు నా బిడ్డడు పొందే క్షణాలు చూడాలని
కాలచక్రం నా సొంతమైతే క్షణాల ఉయ్యాలలో ఓలలాడాలని