నదీ హృదయ పయనం

నా హృదయం నది, దాని గమనం నా జీవనం
సాగరమేదని వెతుకుతూ సాగే గమనం
సాగరాన అంతర్వాహినిగానైనా మసలాలనే కోరిక దానిది

కాలం సారధ్యంలో ముందుకే గమనం
నచ్చిన తీరాన నాట్యమాడనివ్వదు, నిమిషమైనా సేద లేదు
ముద్దాడిన ప్రతి తీరంలో మరపు రాని జాడలు
ఆ జాడలు మరో తీరంలో కనిపిస్తే,
తనను పిలుస్తున్న తీరానికి పయనమవ్వనివ్వని విధిసారధ్యం

ఆ మరపురాని జాడల కోసం కాలభానుడి హవనకిరణానికి సమిధయై
గగనానికేగి,పవనం తోడుతో తనను పిలిచే తీరానికేగి
జలమై భువనానికేగి నదిలో కలిసి అనంతమయ్యే ఆరాటం