జ్వాలావాహిని


బూదికుప్పల తీరంలో జ్ఞాపకాల వెతుకులాట
చితిమంటల చీకట్లో వెలుతురుకై వెతుకులాట
జ్వాలావాహిని ప్రళయంలో ప్రణవానికై వెతుకులాట

బోసినవ్వుల మోములో బోసినవ్వుల హేల
మలిసంధ్య వెన్నెలలో తొలిసంధ్య వెలుగుల హేల
శిశిరతోటల్లో వసంత పక్షుల నృత్య హేల

కాలాలెన్నో మార్చే కాలం
కవచాలెన్నో మార్చే ఆత్మ
ప్రళయాలెన్నో దాటే ప్రణవం

[మరోసారి గీతాసారం గుర్తు చేసిన నాన్న మరణం]

English:

Searching for memories in heaps of ashes
Searching for light in darkness of  fire of pyre
Searching for life in flood from river of fire

Resonance of a sound of old laughs in the face of innocent laughs
Resonance of a sound of moon light rays at dawn of morning rays
Resonance of a sound of fall gardens by dancing of birds for welcoming spring

A time that changes many times
A soul that changes many armors
A life that beats many floods
[In remembering my father]


సంద్రం నా హృదయం

విశాల సంద్రంపై చంద్రుడు పరచిన శీతల వెన్నెల, ఉప్పెనగా ఎగసింది
జాబిలి నీ కళ్ళు,
సంద్రం నా హృదయం

సూర్యుడు విసిరిన వేడి సంకెళ్లలో సంద్రం బందీగా మేఘమై నిలిచింది
సూర్యుడు మన విరహం,
సంద్రం నా హృదయం

ధృవపు అంచుల నుంచి వీచిన గాలి మేఘపు సంకెళ్లు తెంచింది
వీచిన గాలి కరుణించిన కాలం ,
సంద్రం (కరిగిన మేఘం) నా హృదయం

నదులన్నీ మోసుకొచ్చిన గాధలు వింటూ సంద్రం పరవశిస్తోంది
నదులు మన ఇద్దరి భావాలు,
సంద్రం నా హృదయం