ఎంత రాక్షసత్వం ?


నాలో ఉత్తేజాన్ని నింపుదామని ప్రతీ క్షణం తానొస్తోంది
ఎంతో ఆవేశంగా ప్రతీ క్షణం తనను తరిమేస్తున్నా!
ఉత్తేజాన్ని అతి క్రూరంగా చంపేస్తున్నా

నా పుట్టుక నుంచీ తను ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది,
నా క్రూరత్వానికి వీడ్కోలు తానే చెప్పి
చివరకు చావుపందిరి పై నాట్యమాడి పోతుంది

నిరాకారమై తనలో కలిసాక
నేను సైతం మరొకరిని ఉత్తేజితం చెయ్యడానికి ప్రయాణం మొదలుపెట్టా
నన్ను తరిమేస్తూ ఉన్నా లెక్క చెయ్యకుండా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నా

చరిత్ర పుటల నుంచి నిద్ర లేచి తరిమే ఈ నిరాకారవాయువులెన్నో
ఆ శ్వాసల్లో మునిగి తేలి ఈ రాక్షసత్వాన్ని చంపాలి

ప్రతీ క్షణం ఉత్తేజభరితం, మరుక్షణం ఉల్లాసభరితం

---
It's been a really long time since I wrote something.... I hope I wokeup with enough inspiration today morning