నేను మహాసముద్రాన్ని ముంచేసిన అలను !!!

మహాసముద్రాన్ని ముంచేసిన అల నేను

అగ్నిపర్వతాన్ని దహించే జ్వాల నేను

సమస్త మేఘాలను త్రాగే తుఫాను నేను

సుడిగుండాలను మింగే సుడి నేను


సమస్త గ్రహాలను కుదిపే భూకంపాన్ని నేను

గ్రహణానికి గ్రహణం చూపే వెలుగు నేను

నక్షత్ర వలయాలను మాయం చేసే మాయను నేను


జీవం వెతికే మరణం నేను

మరణం వసించే జీవం నేను


నేను నేనే,

నన్ను ఆపే శక్తి లేదు, 

నేను దాటని ప్రళయం లేదు

---

నేను  నీ కాలాన్ని


(మొదటి చిత్తు ప్రతి/First rough draft:


I'm a Tsunami, I submerged an Ocean

I'm Lava, I melted a volcano

I'm Blackhole, I ate a Galaxy

I'm Storm, I vapored all clouds

I'm Me, Only Me Everywhere)