శ్వేతమోహిని


దూది పింజ, వెన్న ముద్ద, వెండి కొండ, పాల పొంగు
ఏమని పిలిచిననేమి తెల్లమబ్బు అందాన్ని

కొంటేవాడివైతివేమి సూరీడా
సనసన్నని కిరణాలతో తెల్లమబ్బు కౌగిలింత కోరితీవి
నిర్మల శ్వేతమేఘం జలధి కావాలాని కోరిందా
?సంద్రమంతా కలియవచ్చి , నీటినంత పీల్చివేసి
తడితడి పెదవులతో శ్వేత మేఘాన్ని తామసముఖి చేసి ఎచ్చటకేగితివి

గంగా ప్రవాహాన్ని చూసి ముచ్చటపడి గజగామిని
పవనుడి తోడు కోరింది
ఆకసాన్ని ఇట్టే కొలిచేసి కిందకు దుమికింది

పర్వత ఝటాఝూటంలో బందీ అయ్యి
జలపాతమై దుమికి నదిలో కలిసి సంద్రంలో మునిగి
సూర్య-సంద్ర మధనంలో శ్వేతామృతమై తేలి వచ్చింది

సూరీడా


తెల్లతెల్లవారె సూరీడా
ఎర్రని కోకలు తెచ్చేసి సక్కంగ భూమంత పరిచేసి
రంగురంగుల పూలెన్నో జతచేసి కొప్పున తురిమేసి
పన్నీరు జల్లుల్ని నేలంతా జల్లేసి
మత్తు గాలికి మత్తెట్టి జోకెట్టి లోకమునెల్ల నిదుర లేపేస్తివా
,
నిన్నెవరు లేపితిరి సూరీడా

రోజంతా నిప్పుల్ని రాజేసి అలసితివా సూరీడా
అదిగో చంద్రుడొచ్చినాడు
,
సలసల్లని గాలులు సలసలవేగే నీపై జల్లేసి
నీకేమో జోలపాడి
తెల్లతెల్లని కోకలు భూమంత పరిచేసి
కొప్పున పెట్టిన పూలన్నీ నేల రాల్చి
మత్తు తెమ్మెరలెన్నో భూమంత రాజేసి
గమ్మత్తు చేసాడు సూరీడా
మళ్ళా పొద్దున్నే వచ్చేయి సూరీడా

చిన్నదైపోతున్న ప్రపంచం


ఓంకారనాదజనిత విశ్వసృష్టిని దిక్కరిస్తూ
హాహాకారమిళిత ప్రళయఘోషను సృష్టిస్తూ
చిన్నదైపోతున్న ప్రపంచం