పరిణయం


దూరమెంత కొత్త లోకానికి ? ఏడడుగులు
తలపై ముద్దులతో స్వాగతించేదేలా? తలంబ్రాలు రాల్చి
సాగరమధనం చేసేదెలా? నాలుగు చేతులు కలిపి
ఆశల నక్షత్రాన్ని కాంచేదెలా? కళ్ళుకళ్ళు కలిపి