తప్పిపోయిన కిరణం - 2

Link to Part 1.

నడిసంద్రపు మధ్యలో తేలుతున్న పత్రమై నేను
తీరం చూపించే మాయాచక్షువులు

అనంతవిశ్వపు శూన్యపు తెరపై రేణువునై నేను
అదృశ్య ధూళితీరాలు చేరే తపన 

వాస్తవస్వప్నిక సంధిలో  బందీ అయిన జీవాత్మను నేను
మాయ కమ్మిన వాస్తవమే స్వప్నమని మురిసే ఆత్మ 
మాయా స్వప్నమే వాస్తవమని మోహించే జీవం

దారి తెలియక సొమ్మసిల్లిన క్షణంలో,
అనంతవిశ్వపు శూన్యంలో అనంతమై,
నడిసంద్రపు నిరాశలో ఆశాసంద్రమై,
వాస్తవ స్వాప్నిక సంధిలో హద్దులు ధ్వంసం చేస్తూ,
జీవాత్మ ఘర్షణలో ఆత్మను లీనం చేసుకుంటూ,
అమృతసంద్రపు ఊయలలో ఊపుతూ,
నిలిచే పరమాత్మకు భావాంజలి

Engish Version:
I'm leaf floating in middle of endless Ocean
I see a coast formed by mirage

I'm a dust floating in middle of endless Galaxy

I wish to reach invisible clouds

I'm a soul trapped in tunnel of dreams and realities
Illusionistic reality seen as a dream by Soul
Illusionistic dream seen as reality by Life


When my cry is no longer audible, 
I bow to ultimate savior who came
As Infinity in endless empty Galaxy,
As hope in hopeless Ocean,
As destroyer of borders of dreams and realities,
As Soul guide ending confusions,
As parent playing with kid.

2 comments:

Siri said...

వాస్తవస్వప్నిక సంధిలో బందీ అయిన జీవాత్మను నేను
మాయ కమ్మిన వాస్తవమే స్వప్నమని మురిసే ఆత్మ
మాయా స్వప్నమే వాస్తవమని మోహించే జీవం

Loved these lines.. Too good..

బుచికి said...

బాగా వ్రాస్తున్నారు. బివివి ప్రసాద్ రచనలలో తాత్వికతను తలపిస్తుంది.