ఎదురుచూపు

తన నిద్ర ముగియక ముందే బతుకాట మొదలెట్టిన తండ్రి కోసం
తన మెలకువ ముగియక ముందే ముద్దాడే క్షణం కోసం
మలిసంధ్యలో ఉదయించే సూర్యుడి కోసం
ఒక పసివాని ఎదురుచూపు

తన నిద్ర ఎప్పుడు సుదీర్ఘమవుతుందో తెలియక,
తన వేకువలో చీకటి ఎప్పుడవుతుందా అని ఎదురుచూస్తూ
మలిసంధ్యలో ఉదయించే సూర్యుడి కోసం
ఒక ముదుసలి ఎదురుచూపు

తన రోదన వేదనలో ఆనందం వెతుకుతూ
తన రోదన మలిసంధ్యలో ఉదయించే బిడ్డడి కోసం
ఒక తల్లి ఎదురుచూపు
---
A kid waiting,
For a father who started his work before sleep was done
For a moment to kiss father before beginning of sleep
For a sun that rises at evening

A old person waiting,
For an unsure moment when sleep becomes long sleep
For a moment when day of life becomes night
For a sun that rises at evening

A mother waiting,
Searching for happiness in her pains
For rise of baby at end of her cries

---
Note: The second part is especially for old parents living far from their kids. Who usually only speak at end of day with each other.
For such parents, end of day is real sun rise.

2 comments:

Pavani said...

చాలా చక్కగా ఉంది. హృద్యంగా.

బుచికి said...

Translation can't capture the idiom of the original.