నాన్న

నీవు ఓటమి ఊబిలో మునిగిననాడు,
నీవు భవసాగరసుడిలో చిక్కిననాడు,
భుజంపై చేయి వేసి భయాన్ని తరిమేవాడు,
తన మాటతో ధైర్యం తెచ్చేవాడు,
ఒక్కడే ఉంటాడు నాన్న రూపంలో

నీ విజయం నువ్వు చూడనినాడు,
నీ బలం నువ్వు గ్రహించనినాడు,
కాబోయే విజేత కోసం సంబరపడేవాడు,
తన మాటతో ఉత్సాహం ఇచ్చేవాడు,
ఒక్కడే ఉంటాడు నాన్న రూపంలో

నీ కళ్ళు అహం తాగిననాడు,
నీ చేతలు సంస్కారం తప్పిననాడు,
మాయను తప్పించే ఆచార్యుడు,
తన మాటతో దిశా నిర్ధేశం చేసేవాడు,
ఒక్కడే ఉంటాడు నాన్న రూపంలో

No comments: