హృదయగాధలు

నదికెన్ని పాయలో‌
హృదయానికెన్ని గాధలో‌
ప్రతి వేణి గమ్యమూ ఒకటే‌, ప్రతి గాధకూ ముగింపొకటేనా?

నది చేరని తీరం
మదిలో‌ తీరని కాంక్ష
ఆ తీరానికి నదిని తరిమేది ప్రళయం, మరి ఈ కాంక్షను తీర్చేదేది ?

ప్రతీ మలుపులో‌ దాగిందో‌ సుడి
ప్రతీ అడుగులో‌ దాగిందో‌ మలుపు
తీరానికి కానరాని అంత్:మధనాలు, హృదయాంతరమున దాగినదేమిటో‌

ఏనాటి ఆనందభాష్పాలు,
ఎచ్చటి వేదనరోదనభాష్పాలు
నది నిండా నీరే‌, ఆనందం దాగిందో వేదన నిండిందో‌ హృదయములో‌, ఎవ్వరు చెప్పగలరు

ఉప్పెనలెన్నైనా మారని సంద్రం‌
కాలగమనమేదైనా చలించని విధి
నది గమ్యం‌ దొరికింది, మరి హృదయ గాధల ముగింపు?

5 comments:

Cuty said...

అన్నీ ప్రశ్నలే తప్ప సమాదానాలేమి కనిపించలేదండీ నాకు .. :(

Anonymous said...

:D

venneladaari said...

prasnala venaka javaabula kOsam saagE nirantara anveshane jeevitam..

Padmarpita said...

నిజమేకదా!!!!!!
బుర్రలో ఎన్ని ప్రశ్నలో?

Unknown said...

Cuty, పద్మార్పిత గారు,
ప్రశ్న వెనుకే‌ సమాధానం దాగింది,ఆ సమాధానం‌ వెంబడే‌ జీవితం సాగుతుంది
కెక్యూబ్ గారు,
మీ మాటే‌ నాదీనూ