మరో బ్లాగు ఆగ్రిగేటర్ (http://clipped.in)


ఇప్పటికే కూడలి, జల్లెడ మరియు కొత్తగా వచ్చిన తెలుగు రత్న ఉండగా మరోటి ఎందుకు అంటే.... సమాధానం ఉండక పోవచ్చు. కానీ సృజనాత్మకతకు అంతు లేదు కదా..
బీటా దశలో ఉన్న ఈ సైటు గురించి మీ సలహాలు చెప్పండి. http://clipped.in