నిన్నటి నేను - రేపటి నేను

నిన్నటి నేను ఒక ఆశ్చర్యం
రేపటి నేను ఒక విస్మయం

వెనుదిరిగి చూస్తే,
నిన్నటి నేను నేటి నాకు ఒక కొత్త పరిచయం
ముందుకెళ్ళి చూడబోతే,
రేపటి నేను నేటి నేను సృజించే విచిత్రం

చరిత్ర తవ్వితే,
నిన్నటి నేను అనేక భావాల భాండాగారం
చరిత్ర రాస్తుంటే,
రేపటి నేను నేటి నేను నిర్మిస్తున్న సౌధం

నేను ఎవరు అంటే,
నిన్నటి నా సమాధానం నేటి నేను
నేను ఎవరు అని అన్వేషిస్తే,
నేటి నా సమాధానం రేపటి నేను

కాలం ఆడే ఆటలో
నిత్యం మారే మనిషిగా
ఈ జీవన పయనం

------------
Me from yesterday is a surprise
Me from tomorrow, an amazement

Retrospecting self,
Me from yesterday is new introduction
Looking forward,
Tomorrow's Me is an invention by today's Me

Reading own history,
Yesterday's Me is a treasure of many feelings
Writing own history,
Tomorrow's Me is a Castle being built by today's Me

Who are you,
Response of Yesterday's Me is Today's Me
Searching for Me,
Response of Today's Me is Future Me

In the game played by time,
My journey is a man ever inventing self better and better

1 comment:

Unknown said...

Amazing write up.. And completely resonates every living human being.. We are what our decisions are...