చిన్ని లీలలు

సంద్రాన దాగిన ముత్యాలన్నీ కలిపి బంతి చేస్తే ఆ బుడతడు


కాంతిరేఖల తేజమంతా ఒక్కచోట నిలిపితే ఆ బుజ్జాయి

అమ్మ హృదయమెంత? ఆ సంద్రమంత

నాన్న వ్యక్తిత్వపు లోతెంత? ఆ కాంతిపుంజమంత


తల్లి కొంగుచాటునే దాగి తండ్రిని చూసి కేరింతలు కొడుతూ
రోజూ దాగుడుమూతలే ఈ పిల్లాడికి

తిధికో రీతిన తిరిగినా, తిధులెన్ని కరిగినా,
ప్రతీ ఆనందపౌర్ణమీ అమ్మ ఒడిలోనే