గరళం

గరళాన్ని నేను
నా ఆకలి అనంతం
నా ఉపవాసం నిరంతరం

గరళాన్ని నేను
నా జననం మధనం
నా మరణం జీవనం

గరళాన్ని నేను
నా విస్తృతి అనంతం
నా స్వేచ్ఛ ప్రళయం

గరళాన్ని నేను
నా శక్తి అద్భుతం
నా సంకెళ్ళు ఘనం

గరళాన్ని నేను
నా మిత్రుడు హరుడు
నా శత్రువు హరుడు

No comments: