వైకుంఠపురం - ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

ఎక్కడ మొదలు ఈ స్థితికి?
సహస్ర స్థితుల సమ్మేళనం ఇది
సహస్ర అస్తిత్వ నిమజ్జనం ఇది

దిక్కులు ఎన్నలేని  ప్రదేశం అది ,
ఎటు చూసిన తూరుపు రేఖలే
కోటి సూర్యప్రభలు ప్రజ్వలిస్తుంటే 
సహస్ర సూర్యులు పరిభ్రమణం చేస్తున్న మహాదిత్య లోకం అది

ఏ క్షణమో కొలవలేని కాలంలో,
కాలమే మాయాపాశంలో ఇరుక్కున్న కాలంలో,
జననమేదో మరణమేదో తెలియని చిద్విలాసం అది

ఈ ప్రదేశం, ఈ కాలం, ఈ స్థితి, 
ఇవి ఏ భావంతో తాదాత్మ్యత చెందుతాయో చెప్పలేని సమ్మోహనం

అనంతమై తాను హసిస్తుంటే, 
శూన్యం శూన్యంలో దాగింది

కిరణమై తాను ప్రకాశిస్తుంటే,
చీకటి చీకటిలో మిగిలింది 

ఎటు చూసినా తానే  అయి, 
అన్ని దిక్కులూ విస్తరించిన విశ్వరూపమది

"విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః" 

No comments: