గుర్తుందా నేస్తమాగుర్తుందా నేస్తమా
చివరిసారి ఎప్పుడు ప్రపంచాన్ని జయించావో?
చివరిసారి ఎప్పుడు నీవే ఒక శిఖరమై నిలిచావో?
మనోఫలకంపై స్తంభించిన ఆ క్షణం గుర్తుందా?

గుర్తుందా నేస్తమా
చివరిసారి ఎప్పుడు పరిగెత్తావో?
చివరిసారి ఎప్పుడు నీ జీవకణాలు జీవించాయో?
మనోఫలకంపై స్తంభించిన ఆ క్షణం గుర్తుందా?

గుర్తుందా నేస్తమా
చివరిసారి ఎప్పుడు కాలాన్ని ఎదిరించావో?
చివరిసారి ఎప్పుడు నవ్వుతూ రోదించావో?
మనోఫలకంపై స్తంభించిన ఆ క్షణం గుర్తుందా?

నీ విజయాలు గుర్తున్నాయా?
అమ్మ కళ్ళలో కాంతి వెలిగించిన నీ విజయం
నాన్న మీసంపై మెరిసిన నీ విజయం
ప్రేయసి పెదవిపై విప్పారిన నీ విజయం
ఆత్మీయుల విజయాలు నీవని నమ్మిన విజయం
నీ విజయాల శిఖరాగ్రంపై పతాకమై రెపరెపలాడే నీ జీవనజ్యోతి గుర్తుందా?

చివరిసారి విశ్వమంతా నీవారని ఎప్పుడు నమ్మావో?
చివరిసారి ఎప్పుడు కోరికని జయించావో?
నిర్మలంగా మెరిసిన మనోవజ్రపు వెలుగులు గుర్తున్నాయా?