పావురాలు

కువకువలాడే శబ్దానికి నాకు మెలకువ వచ్చింది


తెల్లమబ్బు పంపిన తెల్లపావురం,
నల్ల మబ్బు పంపిన బూడిదరంగు పావురం
కిటికీ బయట ఆడుకుంటున్నాయి

దగ్గరికి వెల్లబోతే చప్పున ఎగిరిపోయాయి
రోజూ ఇదే ఆట నాతో
ఈ పావురాలతో ఆడుకోడానికి
నాకు రెక్కలు కావాలి 
పావురాల భాష నేర్వాలి

ఒక సెలవు రోజు, పావురాలు రోజంతా అరుస్తూనే ఉన్నాయి
ఈ కాంక్రీట్ అరణ్యంలో దొరకనిది ఏదో కావాలి వాటికి
ఆ భావం తెలుసుకోవటానికి నాకు భాష అక్కర్లేకపోయింది
బియ్యపు గింజలు జల్లి దూరంగా దాక్కున్నా

ఒక్కొక్కటిగా గింజలు ఖాళీ అయ్యాయి

మనసు రెక్కలు విచ్చింది
నా ఆకలి తీరింది

No comments: