సూరీడా


తెల్లతెల్లవారె సూరీడా
ఎర్రని కోకలు తెచ్చేసి సక్కంగ భూమంత పరిచేసి
రంగురంగుల పూలెన్నో జతచేసి కొప్పున తురిమేసి
పన్నీరు జల్లుల్ని నేలంతా జల్లేసి
మత్తు గాలికి మత్తెట్టి జోకెట్టి లోకమునెల్ల నిదుర లేపేస్తివా
,
నిన్నెవరు లేపితిరి సూరీడా

రోజంతా నిప్పుల్ని రాజేసి అలసితివా సూరీడా
అదిగో చంద్రుడొచ్చినాడు
,
సలసల్లని గాలులు సలసలవేగే నీపై జల్లేసి
నీకేమో జోలపాడి
తెల్లతెల్లని కోకలు భూమంత పరిచేసి
కొప్పున పెట్టిన పూలన్నీ నేల రాల్చి
మత్తు తెమ్మెరలెన్నో భూమంత రాజేసి
గమ్మత్తు చేసాడు సూరీడా
మళ్ళా పొద్దున్నే వచ్చేయి సూరీడా

No comments: