చిన్నదైపోతున్న ప్రపంచం


ఓంకారనాదజనిత విశ్వసృష్టిని దిక్కరిస్తూ
హాహాకారమిళిత ప్రళయఘోషను సృష్టిస్తూ
చిన్నదైపోతున్న ప్రపంచం

No comments: