నీవు

నీ లోతుని కొలిచే గ్రీష్మం వస్తే,
ఎడారివై వేడి నిట్టూర్పులు శ్వాసిస్తావా?
సముద్రమై అలల నవ్వులు చిందిస్తావా?

నీ ఎత్తుని కొలిచే ఉప్పెన వస్తే,
మొక్కవై మునిగిపోతావా?
శిఖరమై ధిక్కరిస్తావా?

నీ వేడిని కొలిచే శీతలం వస్తే,
జలమై హిమమైపోతావా?
హోమాగ్నివై ప్రజ్వలిస్తావా?

నీ ధైర్యం కొలిచే చీకటి వస్తే,
తారవై సాక్ష్యం అవుతావా?
కిరణమై చీకటి చీలుస్తావా?

నీ బలం కొలిచే శిశిరం వస్తే,
దేహమై రాలిపోతావా?
ఆత్మవై కొత్త కావ్యం లిఖిస్తావా?

No comments: