తప్పిపోయిన కిరణం


"తీరము దూరము
ప్రతిధ్వని శూన్యము
ఆశ దైన్యము
నడిసంద్రపు మధ్యలో తేలుతున్న పత్రమై నేను"
 - దుఃస్వప్నపు అలజడితో ఉలిక్కిపడిన వాస్తవం

"బాహ్యము దూరము
శూన్యమే శబ్దము
ఆశ తామసము
అనంతవిశ్వపు శూన్యపు తెరపై రేణువునై నేను"
- వాస్తవపు అలజడితో బెదిరిపోయిన స్వప్నం

వాస్తవస్వప్నిక సంధిలో  బందీ అయిన జీవాత్మను నేను
సముద్ర మథనంలో దారి తప్పిన గరళాన్ని నేను
కృష్ణబిలపు మలుపుల్లో ఆగిపోయిన  కిరణాన్ని నేను

(కొనసాగించ వలసి ఉంది)

EnglishVersion

"Coasts are far
Echos are empty
Hopes are blank
I'm a leaf floating in middle of endless ocean"
- Reality shattered from nightmare

"Reality is far
Silence is voice
Hope is dark
I'm a dust floating in middle of endless Galaxy"
- Dream frightened from reality

I'm a soul trapped in tunnel of dreams and realities
I'm poison lost it's way in making a nectar
I'm a light ray lost it's way in curves of blackhole

(To be continued)

- A special thanks to a friend who ignited this thought.

No comments: