ఎవ్వండాతడు?

శూన్యపు పరిధులు తుత్తునియలు చేసినవాడు
అనంతపు హద్దులు తెలిపేవాడు, ఆ హద్దులు చెరిపేవాడు

అనంతపు అంచులపై నృత్యం చేసెడివాడు
సర్వము తానై, సర్వాధా భాసిల్లెడివాడు

 అనంతాన్ని శూన్యంతో లయం చేసెడివాడు
జీవన్మృత్య సాక్షీభూతుడు

 ప్రణవనాదమై ఘోషించువాడు
అనంతజ్యోతియై శోభిల్లువాడు

జ్ఞానవాహినిగా ప్రవహించువాడు
జ్ఞానసాగరమే తానైనవాడు

 గమనము తానై, గమ్యము తానై, ఆదియు, అంతము తానే అయ్యినవాడు
 సుధాసృజన చేసినవాడు, గరళమునకు లొంగనివాడు

భాష అతడు,
భావము అతడు,
కళ అతడు,
సర్వము ఆతడు...

ఎవ్వండాతడని, ఒకనాడు ఆకాశాన్ని అడిగితే శూన్యంగా చూసింది
ఆతడు నా పిలుపు విని ఆకాశం వంక చూపు విసిరాడు, ఆకాశం అనంతమై మురిసింది