విహంగపు సొగసులు

సూరీడేడని వెతికేస్తూ 
మబ్బు కొండలలో సొరంగమొకటి తవ్వుకుని 
గాలి చీల్చుకుని బాట మలుచుకుని
వర్షపు చినుకుల పైపైన అడుగులు వేస్తూ 


చుక్కలనన్నీ రెక్కల మాటున పట్టేస్తూ
మెరుపుల లోగిలిలో మెరుపై కదులుతూ
మేఘగర్జనకు శృతి కలుపుతూ 


నేలనంతా తన నీడతో కొలిచేస్తూ
వాయుపాతపు హొయలను చదివేస్తూ
విశ్వవర్ణ సుమాలను ఏరేస్తూ

హద్దులు చెరుపుతూ
పైపైకి ఎగిరింది విహంగం, విమానం 


("వాయుపాతము" అనే పదం జలపాతం లాంటి అర్ధంలో వాడినది. ఈ పదానికి వేరే అర్ధం ఉందా అన్నది నాకు తెలియదు)

No comments: