ధన్యవాధములు


కొత్తగా ఏదో రాయడానికి కాదు, నా ఎక్కడున్నావు లేఖ చదివి చింతా రామక్తృష్ణ గారు రాసిన మత్తేభాన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాను.

మత్తేభము:-
కవితాప్రేయసి కానరాక తమరిన్ కష్టాల పాల్ జేసెనా?
సు విధేయండవు ఆమెకీవు. అయినన్ సుంతైన చింతింపలే
దవిధేయత్వము ప్రేమ భావమనగన్ ఆకన్య. చింతింపకోయ్.
సువిశాలంబగు నీదు గుండె గుడిలో శోభిల్ల దాగెన్. కనన్.

నా లేఖపై ఈ మత్తేభాన్ని రాసినందులకు వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు.

అలాగే ఎక్కడున్నావు చదివి తమ తమ అభిప్రాయాలు వెలిబుచ్చిన నేస్తంఆహా ఓహో అనిపిస్తున్న గీతకు మరియు ఆత్రేయ గారికి ధన్యవాదములు.

ఇంతే సంగతులు చిత్తగించవలెను

No comments: